O aplikácií

Programové riešenie slúži pre verejnosť a štátnu správu

Umožňuje vytvorenie orientačného zoznamu porastov, na ktoré je možné požiadať o poskytnutie podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov. Definitívny zoznam porastov, ktorý má slúžiť ako príloha žiadosti na PPA musí spĺňať podmienky podľa Vyhlášky č.226 z 20.septembra 2017 Porasty možno vyhľadať:

1. zadaním kódu lesného celku Pre vyhľadanie porastov, na ktoré je možné požiadať o kompenzačnú podporu, sa zadáva kód lesného celku. Ak kód lesného celku neviete, vyhľadajte si ho vo verejnom registri platných lesných celkov. Do výberu sú zaradené všetky lesné celky (okrem Projektov PSL), ktoré majú platnosť plánu končiacu v roku 2021 resp. v roku 2026 (RZP+PRP-1 = 2021 resp. 2026).

1. zadaním kódu obhospodarovateľa Pre vyhľadanie porastov, na ktoré je možné požiadať o kompenzačnú podporu, sa zadáva kód obhospodarovateľa. Kód obhospodarovateľa je identifikačné číslo obhospodarovateľa v elektronickej evidencii štátnej správy. Môžete ho vyhľadať vo verejnom registri obhospodarovateľov. Do výberu su zaradení všetci platný obhospodarovatelia, vylúčení sú nezaradení (v evidencii štátnej správy majú zaškrtnuté políčko nezaradený) a tí, ktorí majú v evidencii vyplnené obdospodarovanie Do (dátum). Ak je v názve obhospodarovateľa slovíčko Neurčený resp. neurčení + "názov subjektu", takýto sa v zozname pre výber nachádza.

Poznámky k výpočtu:

Kompenzačná podpora sa vypočítava:

1. pri Spôsobe obhospodarovania = "t" resp. "v" :

základná sadzba [€/ha] *1,5 * výmera [ha]

2. pri Spôsobe obhospodarovania ≠ "t" resp. SOB ≠ "v" :

základná sadzba [€/ha] * výmera [ha]

Výmera porastu z PSL v ha zaokrúhlená na áre

Platnosť KPL Do výberu sú zaradené všetky lesné celky (okrem Projektov PSL), ktoré majú platnosť plánu končiacu v roku 2021 resp. v roku 2026 (RZP+PRP-1 = 2021 resp. 2026).

Základná sadzba pre výpočet požadovanej výšky podpory podľa HSLT je v Prílohe č.1 vyhlášky č. 226/2017 Z.z. Sadzba v eurách je vypočítaná ako ročný podiel celkovej hodnoty mimoprodukčných funkcií lesov pri zohľadnení rubnej doby podľa prílohy č. 1 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov. Podpora sa neposkytne v zmysle § 55 ods. 7 zo zákona o lesoch (ak je v poraste viac obhospodarovateľov lesa resp. ak pri zmene hraníc dielca nie je rozdelenie vykonané v súlade s metódami hospodárskej úpravy lesov v porastovej mape).

HSLT – hospodársky súbor lesných typov HSLT je súbornou geobiocenologickou jednotkou združujúcou hospodársky podobné lesné typy ako ich bezprostredne nadradená jednotka; Hospodárska príbuznosť znamená rámcovo podobné stanovištné podmienky (klíma, zásobenosť živinami, skeletnatosť pôd, iné významné pôdne vlastnosti, hydrický vzťah a vodný režim) a rámcovo podobné prirodzené zastúpenie hlavných drevín, ktorých výsledkom sú podobné požiadavky na cieľové hospodárenie (najmä na zakladanie porastov).

Okres vo výstupe sa udáva ten okres, do ktorého spadá porast väčšinovou výmerou

PSL Preb./Prečis. vo výstupe sa udáva hodota x tam, kde bola v poraste (je jedno v ktorej etáži), vykonaná prebierka resp. prečistka

LHE Preb. plocha [ha] prístupná po prihlásení, je to suma prebierkových plôch z LHE v danom poraste (za všetky roky) v ha zaokrúhlená na áre

LHE Prečistka [ha] prístupná po prihlásení, je to suma prečistiek z LHE v danom poraste (za všetky roky) v ha zaokrúhlená na áre

Porast do 50 rokov (vrátane) vo výstupe sa udáva hodota x, ak je v PSL vek 0-tej resp. 1-ej etáže do 50 rokov (vrátane)


Verzia 1.11042022