Podpora na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov

Aplikácia na získanie orientačného zoznamu porastov a na výpočet podpory poskytovanej v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov.

Podľa Vyhlášky č. 226 Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 20. septembra 2017 o poskytovaní podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov sa podpora poskytuje na lesné pozemky, ktorých výmera je najmenej 5 ha a ktoré:

a/ boli vedené ako lesný porast v programe starostlivosti o lesy, ktorého platnosť sa skončila v roku, ktorý predchádza roku predloženia žiadosti o poskytnutie podpory, alebo v programe, ktorého polovica platnosti sa skončila v roku, ktorý predchádza roku predloženia žiadosti

b/neboli v priebehu platnosti programu trvalo vyňaté alebo dočasne vyňaté z plnenia funkcií lesov ani v nich nebolo obmedzené využívanie funkcií lesov


Podpora sa neposkytne v zmysle Zákon o lesoch 326/2005 Z.z. § 55 ods. 7 ak je v poraste viac obhospodarovateľov lesa resp. ak pri zmene hraníc dielca nie je rozdelenie vykonané v súlade s metódami hospodárskej úpravy lesov v porastovej mape.

Viac o výzve na stránke PPA.