ISLHP Lesníctvo Poľovníctvo Prihlásenie

ISLH

Informačný systém lesného hospodárstva

ISP

Informačný systém poľovníctva

Informačný systém lesného hospodárstva

Pre zabezpečenie riadneho, správneho a trvalého obhospodarovania lesov je potrebné mať k dispozícii údaje o ich výmere, drevinách, ktoré v nich rastú, ich zdravotnom stave ale je potrebné poznať aj históriu ich vývoja, aby bolo možné presnejšie stanoviť trendy vývoja jednotlivých veličín do budúcnosti. Takéto informácie sú dostupné aj o lesoch Slovenska. Ich základom sú lesné hospodárske plány, ktoré sa každý rok obnovujú na jednej desatine výmery lesov SR. Ďalšie informácie sa získavajú prostredníctvom rôznych špecializovaných prieskumov a monitoringu lesov. Významný zdroj predstavujú aj rôzne lesnícke výkazy a štatistiky, ktoré sa vypracúvajú ku koncu kalendárneho roka a ktoré dokumentujú a bilancujú skutočne realizované činnosti a opatrenia v lesoch.​

Informačný systém poľovníctva

Výsledky poľovníckej štatistiky poskytujú veľmi dôležité údaje o tendenciách vývoja a zmien, ktoré slúžia hlavne pre potreby riadenia a rozvoja poľovníctva na Slovensku. Získavajú sa tiež veľmi cenné údaje o rozšírení a areáloch jednotlivých druhov zveri, údaje o ich vzájomných vzťahoch a vývoji.