Orientačný zoznam lesných porastov

pre poskytnutie podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov. Definitívny zoznam porastov, ktorý má slúžiť ako príloha žiadosti na PPA musí spĺňať podmienky podľa Vyhlášky č.226 z 20.septembra 2017
Kpl Rzp Dc Cp Ps Výmera [ha] Hslt SOB Sadzba [€/ha] Podpora [ € ] Okres PSL Preb. / Prečis. LHE Preb. plocha [ha] LHE Prečistka [ha] Porast do 50 rokov (vrátane)
základná zvýšená