Aplikácia na overenie nároku na neprojektové platby

z PRV 2014 - 2020 podľa výzvy PPA

EU

MPRV SR

Opatrenie 12

Podopatrenie – Kompenzačné platby v rámci sústavy Natura 2000 - lesný pozemok

Spusť aplikáciu

Opatrenie 15

Podopatrenie – Platby na lesnícko-environmentálne záväzky v chránených vtáčích územiach

Spusť aplikáciu

Opatrenie 15

Podopatrenie – Platby na lesnícko-environmentálne záväzky v územiach európskeho významu

Spusť aplikáciu

Podpora na lesnícko-environmentálne záväzky – ochrana tetrova hlucháňa

Stiahnuť tabuľku výskytu hlucháňa na JPRL
xlsx 1.09 MB