Optimálne sprístupnenie lesnej pôdy

V zmysle § 40 ods. 3 písm. c) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) súčasťou PSL vyhotoveným vyhotovovateľom PSL v spolupráci s obhospodaro-vateľom lesa a dotknutými orgánmi štátnej správy môže byť aj prieskum a plán lesnej dopravnej siete (PPLDS). Výstupom prieskumu je elaborát prieskumu a plánu lesnej dopravnej siete. Metodický postup na stanovenie a hodnotenie vhodnosti výstavby, prestavby alebo rekonštruk-cie lesných ciest s cieľom optimalizácie sprístupnenia lesov predstavuje postup na realizáciu priesku-mu a plánu lesnej dopravnej siete (ďalej len “PPLDS) a vypracovanie elaborátu PPLDS v programoch starostlivosti o lesy (ďalej len „PSL") za lesný celok (ďalej len „LC“).

Webová aplikácia DOPRAP slúžia na záznam zistených údajov o stave lesných ciest v teréne a nahrávanie údajov na server. Samostné zisťovanie a záznam sa vykonáva v zmysle Metodického postupu na stanovenie a hodnotenie vhodnosti výstavby, prestavby alebo rekonštrukcie lesných ciest s cieľom optimalizácie sprístupnenia lesov.