Informačná banka údajov

o lesnom hospodárstve, drevospracujúcom priemysle, poľovníctve

Informačná banka sú tabuľkové a grafické prehľady agregovaných údajov o stave a vývoji lesov SR, hospodárení v lesoch, ekonomike, hospodárskych a finančných ukazovateľoch. Údaje sú čerpané z platných programov starostlivosti o les (PSL), ročných hlásení z lesnej hospodárskej evidencie, súvah a výsledoviek štátnych organizácií a trhového spravodajstva, z drevospracujúceho priemyslu a z poľovníckych štatistických údajov.

Informácie na tejto stránke si môžte vybrať podľa územného členenia Slovensko, kraje, okresy a podľa časového členenia - výberom roku, ktorý vás zaujíma. Potom Vás program intuitívne navedie k ďalším úrovniam - prehľady za územie obhospodarované štátom, územie v súkromnej držbe, členené podľa kategórií lesov, špecifika a pod.

Verzia 5.6.2019