Ekonomické ukazovatele drevospracujúceho priemyslu:

Rok Odvetvie Spracovanie dreva [mil. €] Výnosy [mil. €] Náklady [mil. €] Počet zamestnancov