Ceny a dodávky dreva podľa rokov, druhu obhospodarovania, drevín, sortimentu, destinácie


Údaj Filter
Rok
Štvrť rok
Druh obhospodarovania
Drevina (1)
Sortiment
Destinácia
(1) Zoznam drevín ich číselných kódov a skratiek: http://www.forestportal.sk/lesne-hospodarstvo/hospodarska-uprava-lesov/Stranky/atlas-drevin.aspx
Tlačivo Les (MPRV SR) 2-04 Štvrťročný výkaz o dodávkach dreva v lesníctve nájdete: https://web.nlcsk.org/?page_id=16898

Rok Štvrť rok Druh obhospodarovania Drevina Destinácia Sortiment Cena Priemerná cena Dodávky Dodávky suma

Legenda : Cena v EUR za m3, Priemerná cena v EUR za m3, Dodávky v EUR, Dodávky suma v EUR
Rok Štvrť rok Druh obhospodarovania Drevina Destinácia Sortiment Cena Priemerná cena Dodávky Dodávky suma