Detail pozemkového spoločenstva


Názov
Urbárske a pasienkové, pozemkové spoločenstvo Vysoká
IČO
35981571
Stav
Zaregistrovaná
Dátum zápisu
20. 03. 2014
Registračné číslo
R-0006/ZC
Likvidácia od:
Dátum zrušenia
Dôvod zrušenia
Adresy pozemkového spoločenstva
Adresa sídla: Vysoká 61, 969 01 Vysoká
Funkčné obdobie výboru
5 rokov
Výbor
Petríková Mária Člen od: 10. 06. 2019
Kondek Vladimír Člen od: 10. 06. 2019
Maruniak Ján, Mgr. Predseda od: 10. 06. 2019
Šebeňová Zuzana Člen od: 10. 06. 2019
Petríková Darina Člen od: 10. 06. 2019
Funkčné obdobie dozornej rady
5 rokov
Dozorná rada
Bieliková Mária Člen od: 10. 06. 2019
Kondek Rastislav Predseda od: 10. 06. 2019
Rosípková Helena Člen od: 10. 06. 2019
Konanie
Kondek Vladimír Zastupuje predsedu v plnom rozsahu jeho pôsobnosti ak je neprítomný, ak bol predsedom splnomocnený, alebo ak predseda nie je schopný určitú dobu vykonávať túto funkciu. V prípade smrti, alebo odstúpenia predsedu je poverený výborom vykonávať túto funkciu predsedu až do najbližšieho zhromaždenia UPPS, podpisový vzor v banke koná v zmysle zákona a zmluvy o založení spoločenstva. od: 10. 06. 2019
Maruniak Ján, Mgr. Štatutárny zástupca, zodpovedá a vedie celú administratívnu prácu a agendu došlej a odoslanej pošty, vedenie agendy odberateľov a dodávateľov. Má podpisové právo v styku s peňažným ústavom, spolu s podpisom podpredsedu, alebo účtovníka. Uzatváranie kúpnych a nájomných zmlúv, dohôd s obchodnými partnermi a pracovníkmi, ktoré boli schválené výborom spoločenstva, resp. zhromaždením, koná v zmysle zákona a zmluvy o založení od: 10. 06. 2019
Šebeňová Zuzana Vedie pokladnicu spoločenstva, spoluúčasť pri účtovaní, má podpisový vzor v banke, posiela výzvy k pohľadávkam. od: 10. 06. 2019
Listy vlastníctva
k.ú. VYSOKÁ č. LV 154
k.ú. DEKÝŠ č. LV 784
k.ú. VYSOKÁ č. LV 227
k.ú. VYSOKÁ č. LV 211
k.ú. VYSOKÁ č. LV 401
k.ú. DEKÝŠ č. LV 624
k.ú. VYSOKÁ č. LV 201