Aplikácia na získanie orientačného zoznamu porastov a na výpočet podpory poskytovanej v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov

Podľa schémy minimálnej pomoci na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov č. DM - 11/2024 sa podpora poskytuje obhospodarovateľovi lesa, ktorý hospodári na lesných porastoch v celkovej výmere najmenej 5 ha a ktoré:

a) boli vedené v programe starostlivosti o lesy, ktorého platnosť skončila v roku, ktorý predchádza roku predloženia žiadosti, alebo v programe, ktorého prvá polovica platnosti skončila v roku, ktorý predchádza roku predloženia žiadosti,

b) neboli v priebehu platnosti programu trvalo vyňaté alebo dočasne vyňaté z plnenia funkcií lesov ani v nich nebolo obmedzené využívanie funkcií lesov.


Podľa § 55 ods. 7 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch podpora sa neposkytne, ak je v poraste viac obhospodarovateľov lesa (§ 36 ods. 1) alebo ak pri zmene hraníc dielca (§ 39 ods. 7) nie je rozdelenie vykonané v súlade s metódami hospodárskej úpravy lesov [§ 38 ods. 2 písm. a)] v porastovej mape.

Viac o výzve na stránke PPA.

Viac o spôsobe výpočtu na stránke o aplikácii..