ISLHP Lesníctvo Poľovníctvo Prihlásenie
1. Register obhospodarovateľov lesa

Popis

Viac informácií o registri obhospodarovateľov lesa
2. Register odborných lesných hospodárov

Popis

Viac informácií o registri odborných lesných hospodárov
3. Register pozemkových spoločenstiev

Register pozemkových spoločenstiev je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje týkajúce sa pozemkových spoločenstiev.
Do registra pozemkových spoločenstiev sa povinne zapisujú pozemkové spoločenstvá s právnou subjektivitou podľa § 3 a § 4 ods. 2 zákona č. 97/ 2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách.

Viac informácií o registri pozemkových spoločenstiev