/>

 

 

European Regional Development Fund

 

Tento projekt sa realizuje v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013 (www.husk-cbc.eu). Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z fondu ERDF.
 
Obsah týchto stránok je vytvorený koordinátorom a partnermi projektu a nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie.

 

Hungary-Slovakia Cross-border Co-operation Programme 2007-2013
Map Legend
Layers description:

 

zm2011_2013


Zmena zdravotného stavu medzi rokmi 2011 a 2013 na úrovni lesných porastov (dielcov). Zmena je vypočítaná ako rozdiel priemernej defoliácie v porastoch medzi rokmi 2011 a 2013.


Change in health status between 2011 and 2013 at a level of forest stands (compartments).A change is calculated as difference of average defoliation in forest compartment between 2011 and 2013.


sao_2013


Klasifikácie poškodenia lesných porastov vyjadrená prostredníctvom priemernej defoliácie: 0–10 % Zdravé porasty ; 11-20 % Zdravé porasty s prvými príznakmi poškodenia; 21–30 % Slabo poškodené porasty; 31–40 % Stredne silne poškodené porasty; 41 % + Silne poškodené porasty.


Classification of forest damage reflected by the average defoliation: 0–10% Healthy stands; 11–20% Healthy stands with the first signs of injury; 21–30% Slightly damaged stands; 31–40% Medium damaged stands; 41% + Heavily damaged stands.


rok_2014_neklas


Nehodnotené porasty


Non-evaluated stands


Gabcikovo_2014_DTM_shade


Tieňovaný digitálny model terénu odvodený z leteckého lidarového skenovania územia.


Shaded digital terrain model derived from airborne lidar data survey.


Gabcikovo_2014_nDSM


Výška lesných porastov v metroch odvodená z leteckého lidarového skenovania územia ako rozdiel medzi DSM (digitálny model povrchu) a DTM (digitálny model reliéfu).


Height of forest stands in meters derived from aerial lidar scanning survey as the difference between DSM (digital surface model) and DTM (digital terrain model).


Gabcikovo_2014_nDSM_shade


Tieňovaný normalizovaný DSM (digitálny model povrchu) – vhodný pre vizuálnu interpretáciu výšok.


Shaded normalized DSM (digital surface model) – suitable for visual interpretation of height


Gabcikovo_2013_cast_2_CIR


Mozaika leteckých multispektrálnych snímok z 1. októbra 2013 v rozlíšení 0,35 x 0,35 m. Časť od zdrže Hrušov po Sap. Poradie kanálov: Infračervený-Červený-Zelený.


Mosaic of aerial multispectral images from the 1th October 2013 at a resolution of 0.35 x 0.35 m. Region from the Hrušov reservoir to Sap village. The bands composition: infrared, red and green.